Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29402

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendi; ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendi; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinde yer alan “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı” ibareleri “Başvurunun kayda alındığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen hızlı kargo eşyası dışındaki eşyanın havaalanı dışında bulunan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora istinaden” ibaresi “gümrük idaresince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrası, 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 521 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibareleri “gümrük memuru” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki ilk cümle, dördüncü fıkrasının sonuna ise aşağıdaki ikinci cümle eklenmiştir.

“Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

“Belirtilen süre içinde eşyanın antrepodan çıkarılmaması halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve devralana ayrı ayrı olmak üzere, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “havayolu ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “hızlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için ilgili oda görüşü aranmaz.

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne başvurulur. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir.

(3) Yatırım izni talepleri, talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmi de dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının ilk cümlelerinin başına “Yatırım izni verilmiş olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Antrepo açılış taleplerine ilişkin müracaatlar, yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “sonucundan başmüdürlüğe” ibaresi “bölge müdürlüğünce Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“(7) Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Antrepo devir talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme, daraltma, tadilat ve antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler ile akaryakıt antrepolarına ilişkin her türlü değişiklik talepleri, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre gümrük müdürlüğünce görüş belirtilerek bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Söz konusu talepler bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri, gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir.”

“(4) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak gümrük memurunca tespit raporu düzenlenir. Düzenlenen tespit raporları, gümrük müdürlüğünce bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Antrepolarda, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından yapılacak denetleme neticesinde suistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine bu durum bölge müdürlüğüne bildirilir. Bölge müdürlüğünce karar verilmesi halinde tedbir olarak antrepoya eşya alınmasına izin verilmez ve duruma ilişkin Bakanlığa bilgi verilir. Yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve işletme izni Bakanlıkça geri alınabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 555 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kapılarında çift kilit bulundurulması zorunlu olmayan geçici depolama yerleriyle antrepoları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, bu Yönetmelik çerçevesinde geçici depolama yeri veya antrepo açma ve işletme izni verme ve kapatma yetkisini gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine devredebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekine aşağıdaki satır eklenmiştir.

49 Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması (aşılan her gün için),

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin;

 1. a) 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine” ibaresi,
 2. b) 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi,
 3. c) 235 inci maddesinin birinci fıkrası ve 536 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi,

ç) 330 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 335 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya” ibaresi,

 1. d) 525 inci maddesinin yedinci fıkrası,
 2. e) 538 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
 3. f) 540 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri” ibaresi,
 4. g) 557 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile” ibaresi,
 5. h) 574 ila 578 inci maddeleri,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin;

 1. a) 1, 3, 4, 8, 13 ve 16 ncı maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra,
 2. b) 2 ve 6 ncı maddeleri 1/1/2016 tarihinde,
 3. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
Bu Yazıyı Paylaşın