Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30338

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “Sivil toplum grubu temsilci” ibaresi “Konsey” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan Konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on bir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “görevlendirilmelerinde izlenen usullerle” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/6/2012 28331
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/10/2014

29152

Bu Yazıyı Paylaşın