tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31358

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İnceleme sonrasında uygun bulunan başvurular hakkında, Bakanlıkça oluşturulan denetim ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak Ek-13’te yer alan Ruhsata Esas Denetim Formu düzenlenir. Denetim sonucu düzenlenen form Bakanlığa sunulur. Ruhsata esas denetim maddelerinden herhangi biri karşılanmadığı takdirde başvuru yapan merkeze eksikliklerin tamamlanması için bir ay süre verilir. Bir ay sonra yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilir. Bakanlıkça uygun bulunan kurum ve kuruluş adına Ek-8’de yer alan ruhsat, merkez sorumlusu adına da Ek-9’da yer alan Merkez Sorumlusu Belgesi düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mesul müdür tarafından, tıbbi genetik uzmanı, çocuk genetik uzmanı veya geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan bir kişi merkez sorumlusu olarak görevlendirilir. Merkez, özel hastane veya tıp merkezi bünyesinde açılacak ise, merkez sorumlusu olma yetkisini haiz hekim için tıbbi genetik kadrosu bulunması zorunludur. Ancak kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran hekimler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan hekimler için kadro şartı aranmaz. Merkez sorumlusu merkezde tam zamanlı olarak görev yapar. Bir merkezde bu nitelikleri haiz birden fazla personel olması halinde, Müdürlüğe bildirmek ve izin almak kaydıyla izin, hastalık durumu gibi hallerde merkez sorumlusunun yerine vekâlet edebilir. Merkez açma yetkisini haiz kişiler adına sadece bir merkez sorumlusu belgesi düzenlenir. Mesai saatleri dışında başka Merkezde ancak ikinci hekim olarak, Müdürlüğe bildirilmek kaydıyla çalışabilir ayrıca kadro aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen merkezler, Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa Ek-14’te yer alan Faaliyete Esas Denetim Formunda belirtilen kriterlere göre denetlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/a’sında yer alan (14) numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “(Özel Müstakil Değerlendirme Merkezleri Dolduracaktır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-12’sinin başlığı “GENETİK HASTALIKLAR POLİKLİNİK FAALİYET BELGESİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-13 ve Ek-14 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/1/2020 31004

Ekleri için tıklayınız.