Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2)

19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29658

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çalışmalarına ilişkin olarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bu maddede belirtilen hususlar çerçevesinde görüş ve taleplerini toplamaktır.

(2) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılan çalışmalar, 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini düzenleyen Yedinci Kısım Birinci Bölümünde yer alan 62 nci maddesi kapsamında yapılır ve bu çalışmalar yürütülürken uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurulur.

(3) Bu Tebliğ çerçevesinde, Ek-1’de yer alan tablodaki ülkelerin yanında belirtilen sektörlerin 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” eki Ek-3 sayılı listesinde yer alan hariç sektörlere ilave edilmek suretiyle söz konusu tercihli düzenleme kapsamı dışına alınıp alınmaması hususunda çalışmalar yapılacaktır.

(4) İlgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşları, üçüncü fıkra kapsamındaki görüş ve taleplerini iletebilmek için 3 üncü maddede belirtildiği şekilde başvuruda bulunurlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli II sayılı (93 üncü fasıl ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri hariç) ve III sayılı listelerde yer alan eşyayı kapsar.

Başvurular

MADDE 3 – (1) Başvuru yapmak isteyen ilgililerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-2’de yer alan “Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) nezdindeki gts@ekonomi.gov.tr uzantılı elektronik posta adresine iletmeleri gerekir. Otuz gün içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın