Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30  Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29699

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinin adı “GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “yürütülmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları veya gençlik toplulukları ile ortak projeler yapılmasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan harcama birimlerini,

ç) Genel Müdürlük: Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü,

d) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,

e) Komisyon: Proje tekliflerini değerlendirmek üzere asgari daire başkanı düzeyinde, Bakanlık farklı hizmet birimleri temsilcilerinden Bakan onayıyla belirlenen en az beş kişiden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonunu,

f) Ortak proje: Bakanlığın gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları veya gençlik topluluklarıyla birlikte uyguladığı veya Bakanlığın mali desteğiyle proje yürütücüsünün yaptığı gençliğe yönelik etkinlik ve çalışmaları içeren, belirli bir amacı, bütçesi ve süresi olan bütünü,

g) Proje desteği: Proje destek programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere Bakanlık tarafından sağlanan katkıyı,

ğ) Proje destek programı: Gençlik ve spor projelerini desteklemek üzere; amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek tutarı, destek oranı ve her bir programa mahsus şartları Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanan gençlik ve spor projelerini desteklemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından yürütülen programı,

h) Proje kontrolörü: Bakanlıkça düzenlenen proje yönetimi veya değerlendirilmesi eğitimlerine katılan Bakanlık ve bağlı kuruluşlar personelinden görevlendirilenler ile alanında uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bakanlık tarafından uygun bulunanları,

ı) Proje koordinatörü: Proje yürütücüsünün temsile yetkili organı, en üst yöneticisi veya temsilcisi tarafından proje hazırlık, çalışma ve faaliyetlerini koordine etmekle ve proje kapsamında proje yürütücüsünü temsil etmekle görevlendirilen kişiyi veya kişileri,

i) Proje teklifi: Proje teklif çağrıları kapsamında veya ortak proje yürütme talebi ile sunulan projeleri,

j) Proje teklif çağrısı: İlgili proje destek programı kapsamında proje tekliflerini toplamak amacıyla yapılan duyuruyu,

k) Proje uygulama ortağı: Bakanlıkla ortak proje yürüten gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarını,

l) Proje yürütücüsü: Proje teklifini sunan ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça desteklenebilecek ya da ortak yürütülebilecek proje sayısı, projenin türüne göre ayrılmış olan bütçe ödeneğiyle sınırlıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Ortak proje

EK MADDE 1 – (1) Bakanlık, gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik toplulukları ile ortak projeler yürütebilir.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar, Bakanlığın görev alanında yürütmeyi planladığı proje, faaliyet ve çalışmalar için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temininde kullanılmak üzere ortak proje yürütme teklifini başvuru formunu doldurarak Bakanlığa sunar.

(3) Ortak proje yürütme teklifleri Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan projeler ile projeyi yürütecek birim Bakanlık onayı ile kesinleşir. Gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarının talebi üzerine gerçekleştirilecek ortak projelerde tarafların yükümlülükleri komisyon kararı ile belirlenir. Bakanlıkça yapılan ortak proje yürütme tekliflerinde komisyon kararı aranmaz.

(4) Ortak projeler iki yöntemle yürütülür:

a) Birlikte uygulama yöntemi; Bakanlık ile proje uygulama ortağının yükümlülükleri bir sözleşme ile belirlenir. Taraflar sözleşmedeki yükümlülüklerini sözleşme hükümlerine göre kendi imkân ve usulleri çerçevesinde yerine getirirler.

b) Mali destek yönteminde; ortak projenin giderleri için Bakanlık, proje uygulama ortağına bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alarak, komisyon kararında belirtilen tutarda mali destek sağlar.

(5) Birlikte uygulama yöntemiyle yürütülen ortak projelerde projenin yürütülmesine, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümler de sözleşmede belirtilir. Mali destek yöntemiyle yürütülen ortak projeler, proje destek programı çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür, izlenir ve denetlenir.

(6) Bu Yönetmelikte, projenin yürütülmesine, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin olarak proje yürütücüsü için belirtilen hükümler proje uygulama ortağı için de geçerlidir.

(7) Ortak projelere ilişkin olarak bu Yönetmelikte Bakanlık tarafından görevlendirilen birim tarafından yapılacağı belirtilenler dışında kalan iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/3/2012 28250
Bu Yazıyı Paylaşın