Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemez

T.C. YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/20951
Karar No : 2017/232
Tarih : 11.01.2017
KAVRAM:
  • BOŞANMA DAVASI
  • EŞİT KUSURLU EŞ YARARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
  • HATALI KUSUR BELİRLEMESİNE BAĞLI OLARAK DAVALI KADIN YARARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
  • HÜKMÜN BOZULMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar, iştirak ve yoksulluk nafakaları ile velayet yönünden, davalı kadın tarafından ise, tazminat ve nafaka miktarları ile yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle iştirak ve yoksulluk nafakalarının boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinin anlaşılmasına göre davalı kadının tüm, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece davacı erkek ağır kusurlu bulunarak tarafların boşanmalarına hükmedilmişse de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, davalı kadının ise eşine küfür ve hakaretler ettiği, bıçak çektiği, eşinin yaşadığı eve zorla girip eşine terlikle vurduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit derecede kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez (TMK m.174/1-2). Durum böyleyken, mahkemece davacı erkeğin daha fazla kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının ise (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2017

Bu Yazıyı Paylaşın