altinoz.com.tr

Eşe Fırlatılan Çaydanlık Silah Sayılır

T.C.
YARGITAY
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ
 

Esas : 2021/11229
Karar : 2022/795
Tarih : 02.02.2022

Tebliğname No : 3 – 2020/110547

İNCELENEN KARAR:

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi

TARİHİ : 18/11/2020

NUMARASI : 2020/1413 (E) ve 2020/2316 (K)

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18.11.2020 tarih ve 2020/1413 Esas – 2020/2316 Karar sayılı kararının, sanık tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

İlk derece mahkemesinin sanık hakkında TCK’nin 86/1, 86/3-a, 87/1-c-son, 29, 62, 53. maddeleri gereğince verdiği 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına dair kararın bölge adliye mahkemesince kaldırılarak, sanığın TCK’nin 86/1, 86/3-a-e, 87/1-c-son, 29, 62, 53. maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 286/2-b maddesi gereğince hükmün temyizi kabil kararlardan olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18.11.2020 tarih ve 2020/1413 Esas – 2020/2316 Karar sayılı “istinaf başvurularının kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle sanığın kasten yaralama suçundan mahkumiyetine” dair hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/1. maddesi gereğince “Eşme Asliye Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

[GEREKÇELİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI]

T.C.

İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO : 2020/1413

KARAR NO : 2020/2316

İNCELENEN KARARIN ;

DOSYASI : Eşme Asliye Ceza Mahkemesi’nin 05/03/2020 tarih 2020/51 Esas 2020/161 Karar sayılı dosyası

İstinaf yoluna tabi karara karşı, süresi içerisinde, başvuru hakkına sahip bulunan Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılan istinaf taleplerinin kabulü sonucu, ilk derece mahkemesince verilen kararda bulunan hukuka aykırılıkların ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kabul edilerek, dairemizce yapılan duruşma sonucunda, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

İDDİA

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığının 22.01.2020 tarih 2020/40 sayılı iddianamesiyle; sanığın eşi olan mağduru çaydanlıkla kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/1-3ae,53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istenmiştir.

SAVUNMA

Sanık Dairemize verdiği savunmasında; Suçlamayı kabul etmiyorum, ben eşime karşı bir şey yapmadım. Karşı tarafa boşluğa atmıştım o da eşime geldi. Benim şu anda şuurum yerinde olmadığı için Eşme de karakolda çaydanlığı eşime attığımı söylemiştim. Ben eşime çaydanlığı direkt atmadım, karşı tarafa boşluğa atmıştım o da eşime geldi. Araştırılmasını istediğim bir husus yoktur.” şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık İlk Derece Mahkemesine verdiği savunmasında; “Karşı tarafın maddi zararı varsa karşılamak isterim, şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Hakkımda uygulanma ihtimaline binaen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesini kabul ediyorum. Beraatimi isterim.” şeklinde savunmada bulunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ HÜKMÜ

Eşme Asliye Ceza Mahkemesi’nin 05/03/2020 tarih 2020/51 Esas 2020/161 Karar sayılı dosyasından; sanığın eşi olan mağduru yüzünde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/1-3a,87/1c-son,29,62,53 maddeleri gereğince 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

DELİLLER

Mağdur Dairemiz duruşmasına katılmamış, ilk derece mahkemesine verdiği beyanında; Sanıktan şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum. Maddi zarar talebim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dosya içerisinde bulunan mağdura ait raporlar,

Nüfus adli sicil kaydı ve tüm dosya kapsamı.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasında; Sanığın eşi olan mağduru kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/1-3ae,87/1c-son,29,53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Sanık hakkında eşini kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün C.Savcıları tarafından istinaf edilmesi üzerine Dairemizce esastan yapılan incelemede dava açan iddianamede uygulanmasının talep edilmiş olmasına ve sanığın eylemini eşine karşı silahtan sayılır çaydanlık ile gerçekleştirdiğinin kabul edilmesine karşın TCK 86/3-a maddesinin yanında aynı yasanın 86/3-e maddesinin de tatbiki gerektiğinin gözetilmemesi gerek yüzde sabit iz oluşturan yaralanmanın niteliği gerekse birden fazla ağırlaştırıcı nedenin aynı olayda birleşmesi nedeniyle TCK 86/1 maddesi uyarınca belirlenecek temel cezanın makul miktarda tayını yerine yazılı şekilde temel cezanın 1 yıl 1 ay olarak belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini yine TCK 62 maddesi tatbikinden sonra hapis cezasının 3 yıl 1 ay 15 gün yerine 2 yıl 13 ay 15 gün olarak belirlenmesi nedenleriyle davanın yeniden görülmesine karar verilerek dosyada mevcut tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde

Tarafların resmi nikahlı karı koca oldukları olay tarihinde karşılıklı hakaret ve küfürleşme ile başlayan tartışma sırasında sanığın eşine çaydanlık fırlatarak onu kafasında kesi oluşturacak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve yüzde sabit iz oluşturacak şekilde yaraladığı, sanığın üzerine atılı müsnet suçun bu şekilde sübuta erdiği anlaşılmış sanığın eylemine uyan TCK 86/1 maddesi uyarınca cezalandırılması yoluna gidilmiş, gerek yüzde sabit iz oluşturan yaralanmanın niteliği gerekse eşine karşı ve silahtan sayılır çaydanlıkla işlenme şeklindeki birden fazla ağırlaştırıcı nedenin aynı olayda birleşmesi nedeniyle temel ceza 1 yıl 6 hapis olarak belirlenmiş, eylemini eşine karşı ve silahtan sayılır çaydanlıkla gerçekleştiren sanığın cezasından TCK 86/3-a-e maddeleri uyarınca yarı oranında artırım yapılmış, mağdurun yüzünde sabit iz bulunduğu bildirildiğinden sanığın cezasından TCK 87/1-c maddesi tatbiki ile 1 kat artırım yapılmış, sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına göre ilk haksız davranışın kimden geldiğinin kesin olarak tespit edilememesi nedeniyle sanık lehine TCK 29 maddesi tatbiki ile haksız tahrik nedeniyle cezasından asgari oranda (1/4) indirim yapılmış, fiil sonrası ve yargılama sürecinde olumlu davranışlarda bulunan sanık için takdiri indirim de tatbik edilerek aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesinde açıklandığı üzere;

Eşme Asliye Ceza Mahkemesinin 05.03.2020 tarih 2020/51 Esas 2020/161 Kararının kaldırılarak;

Sanığın eşi olan mağdur Zeliha’ya yönelik sübuta eren basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde kasten yaralama suçunu işleyiş tarzı, sanığın kastının yoğunluğu, güttüğü saik, suçun önem ve değeri ile meydana gelen yaralanmanın niteliği ve miktarı ile iki ağırlaştırıcı sebebin bulunmasına göre, TCK’nın 86/1 maddesi gereğince sanığın takdiren 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK’nın 6/1f maddesinde belirtilen eşe karşı silahtan sayılır çaydanlıkla işlenen fiil için sanığa verilen cezanın TCK’nın 86/3ae maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak, sanığın 1 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Yüzünde sabit iz oluşturacak şekilde işlenen fiil için sanığa verilen cezanın TCK’nın 87/1c maddesi gereğince 1 kat artırılarak, sanığın 2 yıl 30 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık hakkında TCK’nın 86/3 maddesi uygulandığından, sanığa verilen cezanın TCK’nın 87/1-son maddesi gereğince asgari hadde çıkartılarak, sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına göre ilk haksız hareketin kimden geldiğinin kesin olarak tespit edilememesi nedeniyle bu durum sanık lehine değerlendirilerek cezasından TCK’nın 29/1 maddesi gereğince taktiren 1/4 oranında indirim yapılarak, sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Fiil sonrası ve yargılama sürecinde olumlu davranışlarda bulunan sanığa verilen cezanın TCK’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

İstinaf öncesi yapılan 4 adet tebligat gideri 76 TL, 1 posta gideri 12,30 TL olmak üzere toplam 88,30 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

İstinaf aşamasında yapılan yargılama giderinin CMK 330/1-2. maddesindeki hüküm dikkate alınarak hazine üzerinde bırakılmasına,

Kararın tefhimi, kararın tefhimi sırasında hazır bulunmayanlar için tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine bulunulacak beyanla veyahut bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçeyle, yahut tutuklu bulunan sanığın, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, CMK’nın 286/1, 291/1 maddeleri gereğince Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz yolu açık olduğuna,

Dair, sanığın Segbis ile yüzüne karşı, C.Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygun olarak, CMK’nın 280/1e-2 maddesi gereğince davanın yeniden görülerek açılan duruşma sonucunda, 18.11.2020 tarihinde oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileriyle anlatılıp usulen tefhim kılındı.