tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31454

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ve “Tebliğ” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu”,

“Tebliğ: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 381 inci maddesine göre Kurum tarafından uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, ikinci fıkrasının (f) bendinin dördüncü paragrafında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen işlemler için ücret tahakkuk ettirir. Ücretler, Tebliğde yayımlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibareleri “Kuruma”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından”, “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından” olarak, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum”, “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından” olarak, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından”, “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından” olarak, 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum”, “Enstitüye” ibareleri “Kuruma”, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurum tarafından”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.