Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar e.2015/4978

06 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29704

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığından:

Esas No: 2015/4978

Karar No: 2015/6823

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

İstemin Özeti: 5510 sayılı Yasa‘nın 86. maddesine aykırı davrandığından bahisle aynı Yasanın 102. maddesi uyarınca 10.044,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27/3/2012 gün ve 5.936.721 sayılı Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar veren Çanakkale İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 02/10/2012 tarih ve E:2012/754 K:2012/956 sayılı kararının bozulmasına dair Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 26.2.2013 gün ve E:2013/316, K:2013/271 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın