Covid-19 Sebebiyle Aldığınız Hibe Desteğinin Vergisini Ödemeyi Unutmayın

Yazının başlığını okuduktan sonra, “yanlış mı okudum acaba?” diye yeniden okumuş olabilirsiniz.

Yanlış okumadınız.

Sadece bir an için Türkiye’de yaşadığınızı unuttunuz hepsi bu.

Nerede yaşadığınızı hatırladıysanız, ben de size eski bir yazı üzerinden bir hatırlatmada bulunayım.

BİZ BUNLARI YAZMIŞTIK

Aslında siteyi takip edenler, bu konuyu bir yerlerden hatırlayacak gibi oluyorlar.

Çünkü Covid-19 sebebiyle verilen hibelerin daha ilk kararları açıklandığında, yani Ocak 2021 ayında, Kira ve Gelir Kaybı Desteği Alanlar Vergi Vermeye Hazır Olsunlar başlıklı bir yazı yazmış ve bu hibelerin vergilendirileceğinden bahsetmiştim.

Hatta alınan KOSGEB desteklerinin vergilendirilmesi gerektiği ile ilgili bir özelgeyi bu duruma örnek göstermiş, Covid-19 sebebiyle verilen hibe destek kararlarında bu desteklerin vergiden istisna edildiğine dair bir ifade olmadığını söylemiştim.

Yol gösterme derdinde olduğumuz için de, desteklerin en az % 15’ini bir kenara koyun, aldığınız desteklerden de muhasebecinizi haberdar edin diye eklemiştim.

İŞTE O MEŞUM GÜN GELDİ

2021 yılı gelirlerinin beyanı devam ediyor ve aldığınız bu hibe destekleri de gelirlerinize ilave edilmeli.

“Mırın kırın etmeyin, yarın basit bir çapraz kontrolle bunları tespit ettiğimizde dayanağımız da şurada dursun.” diyen Devletimiz konuyla ilgili özelgeyi de 24 Şubat 2022 tarihinde, yani bundan 1 ay önce de yayımlamış. Gayet açık gayet net:

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü

Sayı

:

E-62030549-120[37-2021/722]-221186

Konu

:

Covid-19 sebebiyle alınan hibe desteğinin

vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.

İlgi

:

../../2021 tarihli ve .. evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, Covid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle verilen 1.000 TL’lik hibe desteğinden yararlandığınız belirtilerek, söz konusu desteğin gelir olarak kayıtlarınıza dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik ilkesi” ile “tahakkuk esası ilkesi” dir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir veya gider unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari faaliyetiniz nedeniyle Covid-19 nedeniyle verilen hibe destek tutarlarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

BİR TEK CÜMLEYİ SİZDEN ESİRGEDİLER

Evet, bütün bunların önüne geçilebilirdi.

Hibe kararlarına bir tek cümle ekleyeceklerdi.

Diyeceklerdi ki, “Covid-19 sebebiyle verilen hibe destekleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.”

Bu kadar.

Sizden esirgediler.

Şimdi seçim sizin.

Ya aldığınız bu hibe desteklerinin % 15 oranındaki gelir vergisini ödeyeceksiniz ya da tespit edildiğinde yol açtığınız vergi ziyaı cezasına da katlanacaksınız.

Unutmadan;

Türkiye’ye hoş geldiniz.

Bu Yazıyı Paylaşın