Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

04 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29614

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın