BKK 2017/9967 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30001

Karar Sayısı : 2017/9967

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/3/2017 tarihli ve 6871 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 7/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın