BKK 2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

11 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29945

Karar Sayısı : 2016/9596

Ekli ‘‘Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,

b) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketini,

c) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,

ç) Cazibe Merkezleri Programı: Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı,

d) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,

e) Hesap: Cazibe Merkezleri Programı desteklerinin karşılanacağı ve izleneceği Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nezdinde açılan özel hesabı,

f) İdare: İl özel idarelerini,

g) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesini,

ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

h) Ödenek: Cazibe Merkezleri Programının uygulanması amacıyla her yıl Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödeneği,

ı) Program: Cazibe Merkezleri Programını,

i) Sabit yatırım tutarı: Bina ve inşaat, makine ve teçhizat ile arsa üzerindeki iyileştirmeleri de içeren diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,

j) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,

k) Yatırımcı: Program kapsamındaki desteklerden faydalandırılacak gerçek veya tüzel

kişileri,

l) YİKOB: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını,

ifade eder.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Program kapsamındaki iller

MADDE 4- (1) Cazibe Merkezleri Programı, ekli 1 sayılı listede belirtilen illerde uygulanır.

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir:

a) İmalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.

b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.

(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konulan öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

Destek paketleri ve unsurları

MADDE 6- (1) Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:

a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi,

b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.

c) Çağrı Merkezi Destek Paketi.

ç) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.

(2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,

b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

c) Bina Yapımı Desteği.

ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

(3) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Nakdi Taşınma Desteği.

b) Teşvik Desteği.

c) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

ç) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(4) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Bina Tahsisi Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Personel Eğitim Desteği.

ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(5) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Veri Merkezi Enerji Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

(6) Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşullan taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.

Yararlanma koşulları

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları kaydıyla desteklenebilir:

a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının ikimilyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.

b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beşbin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari ikiyüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

(2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.

(3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

Başvuru

MADDE 8- (1) Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.

Değerlendirme ve öncelik kriterleri

MADDE 9- (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.

b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.

e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.

ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik

verilir:

a) Yüksek istihdam sağlaması.

b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.

c) İhracat potansiyelinin olması.

ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.

d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.

e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.

f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.

g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın