BKK 2016/9464 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar

16 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29890

Karar Sayısı : 2016/9464

Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 20/10/2016 tarihli ve 29778 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortalan Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI RİSKLERİ İÇİN DEVLET TARAFINDAN HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Reasürans desteği

MADDE 1- (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortalan Kanununun 8 inci maddesine istinaden, Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2016 – 31/10/2017 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 850 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzde 10 oranında pay alacak şekilde DASK’a Devlet tarafından toplam 240 milyon Avro hasar fazlası reasürans desteği sağlanır.

Teminat bedeli ve hasar ödemeleri

MADDE 2- (1) Birinci maddeye göre sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alman, ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 4.736.400 Avro reasürans primi, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına 28/2/2017 tarihine kadar DASK tarafından ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kum esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödenir.

(2) Gerekmesi halinde, pay alman reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar Ödemesi tutarı Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK’a ödenir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın