altinoz.com.tr

Başvuru Dilekçesine Rağmen Yanmış Sayacı Değiştirilmeyen Tüketicinin Sayacı Kendisinin Takması Mücbir Sebeptir

T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/46010
Karar No : 2016/8961
Tarih : 21.04.2016
KAVRAM:
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ
  • SAYAÇ YANDIĞI İÇİN BİNA GİRİŞİNE GEÇİCİ BAĞLANTI YAPMA
  • BİR EVİN 3-4 GÜN BOYUNCA ELEKTRİKSİZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR :

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiği belirtilen davacı işçi feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının ikametinde yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullandığının tespit edildiğini bu sebeple iş akdine haklı olarak son verildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacının kaçak elektrik kullandığının sabit olduğu ve iş akdinin haklı olarak sonlandırıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İş akdine 31.12.2014 tarihli ”… ikamet ettğiniz ( 8613 numaralı abonelik ) adreste kaçak elektrik kullandığınız tespit edilmiştir. Bu sebeple iş sözleşmesinin 26.12.2014 tarihinde 25/ıı-e gereği haklı sebeple feshedilmiştir. …” içerikli fesih bildirimi ile son verilmiş olup bildirim davacıya 8.1.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davacı, sayacının yandığını davalı işveren yetkililerine bildirdiğini, aynı anda müdahale edilmediği ve sözlü olarak da haricen geçici bir hat bağlaması söylendiği için elektriği kullanmaya devam ettiğini, bir evin bir kaç gün elektriksiz kalmasının söz konusu olamayacağını, bu durumda davalı kurum tarafından ek tahakkuk adı altında bir fatura kesilerek sayaçsız kullanılan elektrik bedelinin tahsil edilebildiğini öne sürmektedir.

Dosya içerisinde bulunan belgelerden davacının ikamet ettiği eve ait sayacın 17.12.2014 tarihinde saat 18.15 sıralarında yandığı, davacının 18.12.2014 tarihinde çalıştığı kuruma dilekçe vererek sayacın değiştirilmesini talep ettiği, 22.12.2014 tarihinde davacının ikinci kez dilekçe verdiği ve 24.12.2014 tarihinde gelen ekip tarafından kaçak elektrik sebebiyle işlem yapıldığı, davacıdan 25.12.2014 tarihinde kaçak elektrik kullanması sebebiyle savunması istendiği, davacının aynı tarihli savunmasında, kendisinin resmi olarak başvurusunu yaptığını ve durumdan yetkilileri haberdar ettiğini, … isimli sayacı takacak personeli defalarca aradığını ancak bu kişinin iş yoğunluğundan gelemediğini beyan ettiğini, bu gibi durumlarda vatandaşların dilekçelerinin uygulamaya kaçak olarak değil ek tahakkuk ile işleme alındığı, otomatik talimatla ödediği faturaların miktarı dikkate alındığında kaçak elektrik kullanan birinin bu tutarlarda fatura ödemesinin sözkonusu olmayacağını, kesinlikle kaçak elektrik kullanmadığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı tanığı …; davacının evindeki sayacın yanması üzerine davacı tarafından kuruma dilekçe verildiğini, yoğunluk nedeni ile dilekçesinin verildiği tarihte davacının sayacı değiştirilmediğini, 3 gün sonra değiştirilebildiğini beyan etmiştir.

Davacı tanığı …; davacının evindeki sayacı kendisinin değiştirdiğini, davacının sayacını değiştirilmesi için kuruma dilekçe verdiğini, iş yoğunluğu nedeni ile başvuru tarihinden 3-4 gün sonra değiştirebildiğini, kendisinin tutmuş olduğu tutanağın sadece sayacın değiştirilmesine dair olduğunu, eve gittiğinde şebeke elektriğinin olduğunu, davacının elektriği kullandığını, davacının kendisini 18 Aralık 2014 tarihinde akşama doğru arayarak saatinin yandığını söyleyerek değiştirmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

Somut olayda, davacı sayaç yandığı için bina girişinde 3,6lık antigron ile evin ihtiyacı olan elektrik bağlantısını yapmış olduğunu kabul etmektedir. Davacı geçici elektrik bağlantısını sayacın hemen değiştirilemeyeceğini öğrendikten sonra yapmıştır. Davacı tanıkları … ve …’ın beyanlarından da davacının sayacın yanması üzerine kuruma dilekçe verdiği ancak iş yoğunluğu sebebiyle sayacın hemen değiştirilemediği, 3-4 gün geçtikten sonra ancak sayaç değişikliğinin yapılabildiği anlaşılmaktadır. Davacının değiştirilmesini talep ettiği sayacın evine ait olduğu ve bir evin 3-4 gün boyunca elektriksiz kalmasının düşünülemeyeceği dikkate alındığında geçici olarak yapılan bu elektrik bağlantısının mücbir bir nedene dayandığı sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki sayacın değiştirilmesi için dilekçe veren davacının kurumdan yetkililerin geleceğini bilmesine rağmen kaçak elektrik kullanmaya devam etmesi hayatın olağan akışına da terstir. Bu tür uygulamalar sonrasında ek tahakkuk ile kullanılan elektrik bedelinin davalı kurum tarafından tahsil edilebilmesi de mümkündür. Davacının sayacının yanmasından önce kaçak elektrik kullandığına dair bir bulguya da rastlanılmadığı gibi bu yönde bir savunmada da bulunulmamıştır.

Açıklanan sebeplerle iş akdinin feshedilmesinin haklı yada geçerli nbir nedene dayanmadığı anlaşıldığından davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

4857 Sayılı İş Yasasının 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1- )Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- )Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3- )Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalı tarafından ödenmesi gereken tazminat miktarının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4- )Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5- )Karar tarihinde alınması gerekli 29.20 TL harçtan peşin alınan 27.70 TL harcın mahsubu ile 1.5 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

6- )Davacı tarafından yapılan 27,70 TL başvurma harcı, 27,70 TL peşin harç ve dosyanın Yargıtay’a geliş-dönüş masrafı dahil 119.5 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,

7- )Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre belirlenen 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- ) Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

9- )Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davacıya iadesine, 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile KESİN olarak karar verildi.