Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29913

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

vv) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): Kurulca belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan işletmeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Brüt tahsili gecikmiş alacaklar dâhil, EK-1’in kırk üçüncü fıkrası kapsamında risk ağırlığı uygulanan alacaklar hariç olmak üzere borçlu müşterinin veya borçlu risk grubunun bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına olan toplam borç tutarının bu fıkranın uygulanması amacıyla Kurulca belirlenen perakende kredi limitini geçmemesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci Bölümünün 45 inci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Formülde;

n: Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek,

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi,

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde sekseni; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki ipotekler) için yüzde elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını,

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

GKDi (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii): i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i derecesinden daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden daha öncelikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları toplamının gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın bulunduğu derece veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri;

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in İkinci Bölümünün 1 inci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar, uygulanacak risk ağırlıklarının tespiti için bir veya birden fazla KDK tayin edebilir ve tayin ettiği KDK’lerin isimlerini Kurum’a iletir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/10/2015 29511
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/1/2016 29599
2- 27/9/2016 29840
Bu Yazıyı Paylaşın