tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Banka, Sehven Gönderilmiş de Olsa, Gönderilen Havaleyi Hesaptan Geri Alamaz

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2004/8434
Karar No : 2005/5490
Tarih : 24.05.2005

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; genel bankacılık uygulamaları bakımından sehven de olsa davacının hesabına gönderilen havalenin geri alınamayacağı, bankanın müşterek bir protokol ile olayı çözümlemesi gerektiği, davacının hesabına giren paranın karşılığı çekleri de iade ettiğine göre bankaca dava konusu kadar zarara uğratılmış olduğunu kabul ve davanın kabulune, 4.3.2002 tarihinden itibaren reeskont faizi ile tahsiline karar verilmiştir.

Davalı temyiz etmiştir.

KARAR :

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, havalenin davacı adına ve alacağın tediyesi için yapılmış bulunmasına ve havale bedelinin davacı hesabına geçirilmesinden sonra davalı bankanın tek taraflı olarak bu parayı davacının hesabından almasının mümkün bulunmamasına göre temyiz itirazı yerinde değildir.

SONUÇ :

Temyiz itirazlarının reddine, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına 24.5.2005 tarihinde, oybirliği ile karar verildi.