Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10326 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30071

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10326

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3/5/2017 tarihli ve 5818732 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10326 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin 6/2/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında tespit edilen prime esas günlük kazanç tutan, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu îş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 1/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 164,70 TL olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın