Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10310 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

01 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30083

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10310

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli ‘ithalat Rejimi Kararına Ek Kararım yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/4/2017 taıihli ve 34567 sayılı yazısı üzerine, 2Ö/2/İ93Ü tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihlî ve 474 sayılı Kanunun 2 nei, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nei, 27/1.0/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 tıoı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Koruhfrıca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli vc 95/7606 sayı n Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlan ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oram (İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 saydı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer malî yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin, tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa BMiği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu. Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır. İthalat Rejimi Kararına ekli fi sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararma ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz,

MADDE 4- (î) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karamı yayımı talihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (!) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

TABLO

Bu Yazıyı Paylaşın