Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Sgm-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm: 2017/20)

04 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30144

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ;

  1. a) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri hariç olmak üzere, içme suyu devirdaim pompalarını,
  2. b) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri hariç olmak üzere, 1/8/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünlere entegre devirdaim pompalarının değişim amaçlı yedeği olarak 1/1/2020 tarihine kadar piyasaya arz edilecek ürünlere entegre devirdaim pompalarını,

kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) AB: Avrupa Birliğini,
  2. b) Bağımsız devirdaim pompası: Üründen bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış olan devirdaim pompasını,
  3. c) Devirdaim pompası: Pompa muhafazası olsun ya da olmasın, 1 W ile 2.500 W arasında nominal hidrolik güç çıkışı olan, ısıtma sistemlerinde veya soğutma sistemlerinin ikincil devrelerinde kullanmak için tasarlanmış olan çarklı pompayı,

ç) İçme suyu devirdaim pompası: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı şekilde içme suyunun aktarılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan devirdaim pompasını,

  1. d) Pompa muhafazası: Isıtma sistemindeki ya da soğutma dağıtım sisteminin ikincil devrelerindeki boru hattına bağlanılması amacıyla tasarlanmış çarklı bir pompanın parçasını,
  2. e) Salmastrasız devirdaim pompası: Rotorun doğrudan çarka bağlı olduğu ve rotorun pompalanacak ortama daldırıldığı bir devirdaim pompasını,
  3. f) Ürün: Isı üreten ve/veya aktaran cihazı,
  4. g) Ürüne entegre devirdaim pompası: Bir ürünün parçası olarak çalışmak üzere tasarlanan ve;

1) Pompa muhafazası, bir ürünün içerisine monte edilecek biçimde ve bu ürünün içerisinde kullanılacak şekilde tasarlanmış,

2) Devirdaim pompası, ürün tarafından hız kontrollü olacak şekilde tasarlanmış,

3) Bağımsız çalışmaya uygun olmayan güvenlik özellikleri için tasarlanmış (ISO IP sınıfları),

4) Devirdaim pompası, ürün onayının veya ürünün CE işaretinin bir parçası olarak tanımlanmış,

tasarım detaylarından en azından birisini taşıyan devirdaim pompasını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 8/A – (1) Bu Tebliğ, 22/7/2009 tarihli ve AB/641/2009 sayılı Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompalarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin ikinci maddesi Ek-I’de belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin ikinci maddesi Ek-II’de belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-III’ü Ek-III’te belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/9/2011 28063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/12/2012 28508
2- 8/1/2015 29230
3- 29/7/2015 29429
4- 31/12/2015 29579

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın