Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30130

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bağımsız denetim kuruluşu adına belirli” ibaresi “Belirli” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Bağımsız denetim kuruluşlarının veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin; (ğ) bendinde yer alan “bağımsız denetim kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen” ibaresi eklenmiş,  (j) bendinde yer alan “Bağımsız denetim kuruluşlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçilerin” ibaresi eklenmiş, (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Denetimi üstlenen: Bağımsız denetim yapmak üzere denetlenen işletme ile sözleşme imzalayan bağımsız denetim kuruluşunu veya bağımsız denetçiyi,”

“g) Denetim üstlenen bağımsız denetçi: Kendi adına denetim üstlenebilmek için öngörülen şartları taşıdığı Kurum tarafından onaylanan bağımsız denetçiyi,”

“ş) Sorumlu denetçi: Belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun denetimi üstlenenler adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetim kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “denetimi ise denetim kuruluşları veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiş ve fıkranın sonunda yer alan “yapılır” ibaresi “üstlenilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Müteakip bentlerdeki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle Kuruma onay için başvuruda bulunulması,
 2. b) Başvuranın sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması,
 3. c) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27ncimaddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

ç) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,

 1. d) Denetim kadrosunda kendisi hariç en az bir sorumlu denetçinin bulunması,
 2. e) Kendisinin ve denetçilerinin herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaması,
 3. f) Denetim rehberleridahilolmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,
 4. g) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesiniteminenKurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

ğ) Kurumca onaylanmış olanların denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde kayıt ve ilan edilmesi.”

“(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler için ilave şartlar belirleyebilir veya nispeten daha küçük ölçekteki işletmelerin denetiminin üçüncü fıkradaki şartları aramadan tek bir denetçi tarafından üstlenilmesine yönelik düzenleme yapabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “mesleki konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiş,  üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik uygulamasında mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır. Bu sürenin hesabında bu fıkrada belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen fazla süreler dikkate alınmaz. Dört yılı aşmamak ve bu fıkradaki faaliyet ve hizmetlerle aynı tarihlere denk gelen süreler mükerreren sayılmamak şartıyla 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri bu süreye ilave edilir.”

“(5) Uygulamalı mesleki eğitim, gerekli şartların sağlandığını gösteren bilgi ve belgelerin, ilgili denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim süresi içerisinde, Kuruma bildirilmesiyle başlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.”

 “(5) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler üçüncü fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar. Kurum üçüncü fıkranın (e) bendinde yer alan sınav konularını birleştirebilir veya ayırabilir. Yetkilendirmeler başarılı olunan alanlar itibarıyla yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Faaliyet izni askıya alınanlar ve denetim faaliyeti durdurulanlar ile denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

“(4) Sicile kayıtlı olmayanlar ile sicilde gayri faal olarak gösterilenler denetim faaliyetinde bulunamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve müteakip bent buna göre teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş ve müteakip bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Faal veya gayri faal olma durumları,”

“ğ) Denetim üstlenen bağımsız denetçi olup olmadıkları,”

“h) Faal veya gayri faal olma durumları,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesindeki “Denetim kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetim kuruluşunun ve denetim üstlenen bağımsız denetçinin kalite kontrol sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçleri ile bunların oluşturulmasında esas alınan Kurum düzenlemesi arasında farklılık olması durumunda veya içinde bulunulan koşullara özgü sebeplerle, denetim kuruluşunun ve denetim üstlenen bağımsız denetçinin yazılı politika ve süreçleri dışındaki bir uygulamanın Kurum düzenlemesine uyum bakımından daha uygun görüldüğü hallerde, söz konusu yazılı politika ve süreçlerin dışına çıkılabilir. Bu durumun ve nedeninin denetçi tarafından yazılı olarak denetim kuruluşuna veya denetim üstlenen bağımsız denetçiye sunulması ve saklanması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Denetim kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler” ibaresi eklenmiş, “ilgili kuruluş politika ve süreçlerine” ibaresi “ilgili kuruluşun veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin politika ve süreçlerine” şeklinde değiştirilmiş ve son cümlesinde yer alan “denetim kuruluşuna” ibaresinden sonra “veya denetim üstlenen bağımsız denetçiye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “şartları” ibaresi “gerçekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denetim kuruluşu ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Denetim kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler” ibaresi eklenmiştir.

“(1)  Denetçiler, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla, sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen sürekli eğitime tabi tutulur.”

“(2) Sürekli eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.   Yetkilendirildiği tarih ile tescil tarihi arasında iki yıl ve daha fazla süre bulunanlar için ilave yükümlülükler getirilebilir.”

 “(3) Sürekli eğitim yükümlülüğünün başlamasından itibaren, denetçilerin her yıl, yıllık ve üçer yıllık dönemler için Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin şartları karşılamaları zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Denetim kuruluşları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “denetim kuruluşlarında çalışanlar da dahil olmak üzere” ibaresi  “denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile bunların yanında ve denetim kuruluşlarında çalışan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Denetçiler sadece bir denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi adına denetim yapabilirler. Ortak oldukları veya istihdam edildikleri denetim kuruluşuyla veya denetim üstlenen bağımsız denetçiyle ilişkileri sona ermedikçe; başka bir denetim kuruluşunda denetim faaliyetinde bulunamazlar ve ortak olamazlar, denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunamazlar veya bunlar tarafından üstlenilen denetimlerde görev alamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin, birinci fıkrasının ilk cümlesinde  yer alan “Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimler” ibaresi “Denetim” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Denetim üstlenen bağımsız denetçi üstlendiği denetimlerin sorumlu denetçisidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – (1) Sorumlu denetçiler, denetim raporunu denetimi üstlenenler adına imzalama yetkisini haiz olup, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle görevlendirilir:

 1. a)KAYİK’lernezdinde yapılacak denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması.
 2. b) Diğer denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veyabaşdenetçiunvanı ile denetimlerde bulunmuş olması.
 3. c) Denetim kuruluşlarının yönetim organı veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş olması.

(2) Sorumlu denetçi onay talepleri, denetçinin birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunu gösteren bilgi ve belgelerle birlikte, denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından Kuruma gönderilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Denetim kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendi ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetimi üstlenenler adına denetim raporunu imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm,”

“(3) Denetim sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçildiği hesap dönemi için, denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçiminden itibaren en geç 60 gün içinde yapılır. Bu süre içinde, denetimi üstlenenin yazılı ihtarına rağmen denetlenen işletme sözleşme yapmaktan kaçınırsa, denetimi üstlenen durumu izleyen 10 gün içinde Kuruma bildirir.”

“(4) Denetimi üstlenenden denetleme görevi, sadece Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi atanmışsa geri alınabilir. Denetimi üstlenenler, denetim sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Sözleşmenin feshedildiği ve gerekçeleri denetimi üstlenenler tarafından yazılı olarak 10 gün içerisinde Kuruma bildirilir.”

“(5) Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, denetimi üstlenenlerin çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan denetim kuruluşlarına ve denetim üstlenen bağımsız denetçilere teslim etmesi zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Denetim kuruluşlarının ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “10” ibaresi, “30” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki “tek başına denetim yapanlar” ibaresi “denetim üstlenen bağımsız denetçiler” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Denetim kuruluşları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Toplam gelirlerin, bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca inceleme için görevlendirilenler tarafından denetim kuruluşundan, denetçiden, denetlenen işletmeden veya üçüncü kişilerden istenecek rapor, defter, belge ve çalışma kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm kayıtların ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaların ibraz veya teslim edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında istenecek bilgi ve belgelerin verilmemesi veya gerekli görülen diğer hallerde, Kurumun talebi, yetkili sulh ceza hakiminin kararı üzerine denetim kuruluşları, denetçiler, denetlenen işletmeler ve üçüncü kişiler nezdinde arama yapılabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Denetim raporlarının süresi içerisinde tamamlanarak ilgili yerlere teslim edilmemesi,”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin (f) bendinde yer alan “Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimlerde” ibaresi “Denetimlerde” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) 11 inci maddeye aykırı davranılması,”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, “Denetim kuruluşlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçilerde” ibaresi ile “denetim kuruluşunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçinin” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(8) Hakkında faaliyet iznini askıya alma kararı verilenler bu süre içinde, faaliyet izninin iptali kararı verilenler iptal kararı sonrasında; denetim faaliyeti durdurulanlar ise durdurma kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamazlar ve denetimlerde görev alamazlar. Ancak, bunların devam eden denetim işlerinin tamamlanmasıyla sınırlı olarak faaliyetlerinin devamına Kurul tarafından karar verilebilir.”

“c) Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilk cümlelerinde yer alan “denetim kuruluşları ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin; 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6102 sayılı Kanun” ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının teselsül ettirilmiş halinin; (r) bendinde yer alan “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ticaret Kanununun” şekilde değiştirilmiş, 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “6102 sayılı Kanun” ibareleri “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ticaret Kanununun” şeklinde değiştirilmiş, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanun” ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6102 sayılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ticaret Kanununun” şeklinde değiştirilmiş, 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “6102 sayılı Kanun” ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanuna” ibaresi “Türk Ticaret Kanununa” şeklinde, aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibareleri “Türk Ticaret Kanununun” şeklinde, (d) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanun” ibaresi ise “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6102 sayılı Kanunda” ibaresi “Türk Ticaret Kanununda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kendi adına denetim faaliyetinde bulunanlar için geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kendi adına denetim faaliyeti yürütenlerce 1/1/2019 tarihinden önce üstlenilen denetimlerde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin;

 1. a) 6ncımaddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
 2. b) 17ncimaddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 1/1/2019 tarihinde,
 3. c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/12/2012 28509
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/10/2014 29152
2- 22/12/2015

29570

Bu Yazıyı Paylaşın