altinoz.com.tr

Avukatın Azledilmesine Rağmen Tahsilat Yapması

 

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
Esas No : 2015/27959
Karar No : 2016/1077
Tarih : 21.01.2016
ÖZET:
  • TEHDİT SUÇU
  • EYLEMİNİN TCK MADDESİNDE DÜZENLENEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNUN GÖZETİLMEDİĞİ
  • ŞİKAYET YOKLUĞUNDAN DAVANIN CMK MADDESİ UYARINCA DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ
  • HÜKMÜN BOZULMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR :

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Avukat olan sanığın, müvekkili şirket tarafından azledildiği ve azilnamenin sanığa 01.08.2005 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten sonra sanığın müvekkili A… İnş. Tur. Nak. San. Ltd. Şti.’ne borçlu olan tanık H..Ö..’den 4000 Euro parayı aldığı, vekalet ilişkisinin sona erdiğini bilmeyen tanığın ödeme yapmak istememesi üzerine yetkisi olmadığı halde parayı almak için tanığa parayı icra kanalıyla tahsil edeceğini söylediğinin anlaşılması karşısında; eyleminin TCK’nın 158/1-i maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin vasıflandırılmasında hata yapılarak aynı Kanunun 155/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğunun kabulü ile şikayet yokluğundan davanın CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.