Anayasa Mahkemesinin E: 2014/183, K: 2015/122 Sayılı Kararı

13 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29592

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2014/183

Karar Sayısı: 2015/122

Karar Tarihi: 30.12.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Ankara 1. Vergi Mahkemesi

İtirazın Konusu: 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 94. maddesine, 12.6.2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen sekizinci fıkranın, Anayasa’nın 2., 35. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: İhtirazi kayıtla verilen gelir vergisi (stopaj) beyannamesine dayanılarak yapılan tahakkukun iptali ve ödenen tutarın iadesi talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I-İptali İstenilen Kanun Hükmü

193 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 94. maddesi şöyledir:

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

Karar Metni İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın