Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/13, K: 2015/108 Sayılı Kararı

15 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29563

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/13

Karar Sayısı: 2015/108

Karar Tarihi: 25.11.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu‘nun 33. maddesine 12.4.2005 tarili ve 5335 sayılı Kanun‘un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “… ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa’nın 10. ve 18 maddelerine aykırılığının ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacının, konaklama giderinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı tam yargı davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın