tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2583)

01 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31142

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2583

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/05/2020 TARİHLİ VE 2583 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2020” ibaresi “31/8/2020” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkra kapsamındaki sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden (eğitim ve dinlenme tesisleri hariç olmak üzere) yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, mezkûr tesislerden yararlanmada, 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.