4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

10 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29914

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474)nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,83 (üç virgül seksenüç) artış esas alınarak, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 18.377 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın