2018/11999 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

30 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30464

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11999

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2018 tarihli ve 83484 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11999 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi  Oranı  (%) Asgari  Maktu  Vergi  Tutarı  (TL) Maktu  Vergi  Tutarı  (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,28 0,42
2402.90.00.00.00 Diğerleri  -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 0,28 0,42
24.Mar Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları  (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 63 0,28 0,42
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,0729 0,42
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 63 0,0729 0,42
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 63 0,0729 0,42
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğneyeme mahsus tütün 63 0,28 0,42

(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrasında vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen mallar ile 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın