altinoz.com.tr

2017/10544 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30157

Başbakanlıktan:

Ekli “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 31/5/2017 tarihli ve 2225 sayılı yazısı üzerine, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/11/2005 tarihli ve 2005/9668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yemlenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca*’ ibaresi “kültür varlıklarını koruma bölge kurullarınca ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ilçe veya ilk kademe” ibaresi “veya ilçe” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu” ibaresi “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu” şeklinde ve aynı fıkranın (g) ve (h) bentlerinde yer alan “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca” ibareleri “kültür varlıklarım koruma bölge kurulunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Kanunun 3 üncü maddesi gereğince yenileme projelerini karara bağlamak amacıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesine göre gerekmesi halinde koruma bölge kurulu oluşturulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Koruma bölge kurulu, 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre çalışır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yenileme uygulama projeleri, yemleme avan projeleri esas alınarak hazırlanır. Tescilli taşınmazlara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri île tescilli parsele komşu olan veya aralarında yol geçse dahi tescilli parsele cephe veren taşınmazlara ait mimari projeler koruma bölge kurulunun onayını takiben uygulanır. Bu taşınmazlar dışındaki yenileme uygulama projeleri ilgili İdarelerin onayından sonra uygulanır.

Yenileme avan ve uygulama projeleri eş zamanlı olarak yapılabilir.

Yenileme avan projesi onaylanmayan alanlarda bulunan tescilli taşınmazlara ilişkin hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri koruma bölge kurulunda değerlendirilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.