2017/11152 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30307

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11152

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/10/2017 tarihli ve 28288 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kuramların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanlığınca (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak ayınca düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe ekli “Görev Tahsisli Konutlar” başlıklı (2) sayılı Cetvelin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görev tahsisli konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.”

MADDE 8- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın