altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 22/04/2018 Tarihli ve 270 Sayılı Kararı

22 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30399 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 270

-KARAR-

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’rici Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim karan alması! halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı karan Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükener sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Oy verme süresi” başlıklı 89. maddesinde; “Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylannı vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarım kullanırlar.

Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına. göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmelere göre birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü itibariyle bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin saptanması hususunda Yüksek Seçim Kurulunca gerekli kararın alınmasını takdirlerinize arz ederim.”denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 89. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 – 17.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 -17.00 olarak belirlenmesine

2- Bu kararın Başkanlık duyurusu olarak TRT’de yayınlanmasına ve ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) İçişleri Bakanlığına,

b) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına, gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.vsk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

d) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

22/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.