altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 954 Sayılı Kararı

05 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30469 (2.Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 954

-KARAR-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 05/07/2018 tarihli, 310774 sayılı yazıda; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başkanlığımızın 04/07/2018 tarihli, 257457 sayılı yazısı ile bildirildiği, Başkanlığımızın ilgili yazısı ekinde yer alan tutanakta (mazbata) “13” rakamına, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığının görüldüğü, bu sebeple “13” rakamıyla ilgili tereddütler hasıl olduğundan, konunun tekrar değerlendirilerek oluşan tereddüdün ortadan kaldırılması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Resmî Gazetenin 04/07/2018 tarihli, 30468 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarının tespitine ilişkin Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde;

“Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak (mazbata) düzenlenmesine,” karar verilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasanın 101. Maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine,

Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan “13.” ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine,

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;

1- Anayasanın 101. Maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine,

2- Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan “13.” ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine,

3- Karar örneğinin;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilmesine,

b) Resmî Gazetenin 05/07/2018 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

05/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.