altinoz.com.tr

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-25)

26 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30222

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

“Ek-1

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ – KALİTE VE ÇEVRE KURULU

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN GÖREVLENDİRME KAPSAMI

Komisyon Karar No. Ürün(ler)/Kullanım

Amacı

Uygunluk

Teyit

Sistemi

Standart No: Görevler
YOK Beton Sistem 1+(1) TS EN 206(2) Ürün Belgelendirme Kuruluşu
97/555/EC Beyaz Portland Çimentosu Sistem 1+  TS 21 Ürün Belgelendirme Kuruluşu
YOK Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan Sistem 1+ TS 25 Ürün Belgelendirme Kuruluşu
YOK Çelik-Betonarme için – Donatı çeliği Sistem 1+ TS 708 Ürün Belgelendirme Kuruluşu
YOK Beton Çelik Hasırları Sistem 1+ TS 4559 Ürün Belgelendirme Kuruluşu
97/555/EC Borlu Aktif Belit Çimentosu Sistem 1+ TS 13353 Ürün Belgelendirme Kuruluşu

(1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hüküm gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

(2) TS EN 206 belgelendirmesi; “TS EN 206: Beton – Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.”