altinoz.com.tr

Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/7362
Karar No : 2016/22081
Tarih : 13.12.2016
ÖZET :
  • UZUN SÜRELİ RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
  • İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI
  • KANUNA VE USULE AYKIRI SAĞLIK RAPORU
  • İŞYERİ HEKİMİNİN MUAYENE TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMEME
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ DAVASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/12/2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat … ile karşı taraf adına Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

D) Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: Taraflar arasında davacı işçinin sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedilip feshedilmediği hususu ihtilaflıdır.

Dosya içeriğine göre; davacı işçinin iş sözleşmesi farklı illerden hekimleri yanıltarak kanuna ve usule aykırı rapor aldığı, raporda belirtilen rahatsızlıklar sebebiyle reçete edilen ilaçları alıp kullanmadığı, bu konuda işyeri hekimine muayene taleplerini yerine getirmediği için haklı nedenle feshedildiği görülmüştür.

Dosya kapsamına göre; davacının 01.07.2013-02.07.2013 tarihleri arasında …’den, 02.07.2013-07.07.2013 tarihleri arasında … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’den, 08.07.2013-13.07.2013 tarihleri arasında … Hastanesi’nden, 15.07.2013-22.07.2013 tarihleri… Devlet Hastanesi’nden, 22.07.2013-27.07.2013 tarihleri arasında … … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, 29.07.2013-08.08.2013 tarihleri arasında…Devlet Hastanesi’nden, 23.08.2013-02.09.2013 ve 09.09.2013-11.09.2013 tarihleri arasında Özel … …. Merkezi’nden, 11.09.2013-13.09.2013 tarihleri arasında … Devlet Hastanesi’nden, 13.09.2013 ve 16.09.2013-26.09.2013 tarihleri arasında … … Devlet Hastanesi’nden raporlar aldığı sabittir.

Ayrıca … kayıtları ve davacı kabulünden, davacının rapor verilmesini gerektirir rahatsızlıkları dolayısıyla sağlık kuruluşlarınca reçete edilen ilaçları almadığı ve bu süreçte akraba ziyaretleri, kaplıca tedavileri v.s. sebeplerle muhtelif illere gittiği açıktır.

Bilindiği üzere sadakat borcunun gereği olarak işçi, işverenin menfaatine yönelik her türlü olumlu davranışta bulunmalı ve işverenin menfaatini ihlal eden tüm olumsuz davranışlardan sakınmalıdır. O halde kişinin en temel haklarından biri olan sağlık hakkı kapsamında olan rapor alma ve kullanma hakkının da bu borç kapsamında kullanılması gereklidir.

Dosya kapsamındaki bilgi, belge ve davalı tanık anlatımlarından, davacının hastalıkları sebebiyle verilen raporlar da belirtilen gerekli istirahatleri ve tedavileri yerine getirmediği, 01.07.2013 ila 26.09.2013 tarihleri arasında aralarından … ve… illerininde bulunduğu 9 değişik yerden raporlar aldığı, hasta olduğunu iddia eden davacının il il dolaştığı gibi verilen ilaçları dahi alıp, kullanmadığı, davacının bu eylemleri işçinin sadakat borcuna aykırı olup, işverence gerçekleştirilen fesih haklı nedene dayalıdır. Kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin bu gerekçeyle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü yerinde değildir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.350.00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.