altinoz.com.tr

TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30409 (Mükerrer)

İçişleri Bakanlığından:

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standard halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerine uyulması zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli toplantısında tadil edilen TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte mecburi uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1)  TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletlerin Sınıflandırılması ve Özelliklerine İlişkin Mecburi Standard Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.