altinoz.com.tr

Sendikal Haklardan İşçiler Ancak Üyeliklerinin Bildirildiği Tarihten İtibaren Faydalanabilir

T.C.

YARGITAY

Yedinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/46124
Karar No : 2016/3089
Tarih : 15.02.2016
KAVRAM:
  • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI
  • SENDİKAL HAKLARDAN İŞÇİLERİN ANCAK ÜYELİKLERİNİN BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAYDALANABİLECEĞİ
  • SENDİKALI OLMADAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA İMKANININ BULUNMADIĞI
  • HÜKMÜN BOZULMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1-Davacı, davalıya ait iş yerinde çalıştığını, muvazaalı olarak …’ya ait üretim sahalarında müteahhit firma elemanı olarak gösterildiğini, aynı işi yapan kadrolu çalışanlar ile arasında ücret farkı bulunduğunu, bu durumun kapsam içi personel yönetmeliğine aykırı olduğunu, ücrete dayalı tüm işçilik alacaklarının da noksan ödendiğini beyanla davacının işyerinde uygulanmakta olan Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca yeni yevmiyesinin belirlenerek geriye doğru 5 yıllık işçilik alacaklarının ödenmesi gerektiğini belirterek eksik ödenen ücret ve diğer işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı, davacının kendi personeli olmadığını, davacının sendikaya üye olmadığını, taleplerinin haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının baştan itibaren davalı işyerinde çalışan işçilere tanınan haklardan yararlanıp yararlanamayacağı ve buna bağlı olarak talep ettiği alacaklara ilişkindir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının dava dışı şirketler bünyesinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan davacının 29.12.2014 tarihinde … Sendikasına üye olduğuna ilişkin üye kayıt fişi, davalı tarafından yapılan ödemeleri gösteren belgeler, kapsam içi personel ücret yönetmeliği, ücret tablosu ve davalı işyerinde geçerli Toplu İş Sözleşmesi ile yönerge de dosyaya ibraz edilmiştir.

Somut olayda, dosya içeriğine ve uyap ortamında yapılan sorgulamaya göre taraflar arasında işe iade davasının derdest olduğu anlaşılmakta olup davalılar arasındaki muvazaa olgusunun varlığının tespiti açısından ilgili dosyada verilecek kararın kesinleşmesi beklenmeli ve sonucuna göre muvazaanın varlığı kesinleşir ise davacının ücretinin tespiti ve buna bağlı fark alacakları ile ilave tediye alacağına hak kazanacağı, aksi halde hak kazanamayacağının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

2- Kabule göre de;

Ayrıca davacı 29.12.2014 tarihinde sendikaya üye olmuştur. Dosyada davalı işverene sendika üyeliğinin 12.01.2015 tarihinde bildirildiği anlaşılmaktadır. Kural olarak sendikal haklardan işçiler ancak üyeliklerinin bildirildiği tarihten itibaren faydalanabilirler.

Davacı ister muvazaalı çalıştırılsın isterse sonradan kadroya alınsın Kök Ücret Yönergesi 1.maddesine göre ancak sendikalı olması halinde bu hükümlerden yararlanabileceği, kaldı ki Kök Ücret Yönetmeliği olmasa dahi yine sendikalı olmadan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlanma imkanının bulunmadığı Mahkemece değerlendirilmemiştir.

Mahkemece bu yönde bir araştırma ve değerlendirme yapılmadığından eksik inceleme ile verilen karar hatalıdır.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 15.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.