altinoz.com.tr

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 16915068-10.04-E. 17915267

29.10.2017

Konu : Yönergenin Yürürlükten Kaldırılması

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : a) 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği,

b) 2/4/2014 tarihli ve 16915068/10.04/1360110 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ilgi (b) Makam Olur’u ile yürürlüğe konulmuştu. Özel motorlu taşıtlar sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasların 19/10/2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklerle ilgi (a) Yönetmelik kapsamına alınmış olması sebebiyle uygulama olanağı kalmayan söz konusu Yönerge’nin yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge”nin ekli şekliyle yürürlüğe konulmasını Olurlarınıza arz ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU

Genel Müdür

Ek : Yönerge metni (1 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.

Yusuf TEKİN

Müsteşar

OLUR

29.10.2017

İsmet YILMAZ

Bakan

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DERSLERİNİ İNCELEME VE KONTROL İLE DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

MADDE 1 – (1) 2/4/2014 tarihli ve 16915068/10.04/1360110 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.