altinoz.com.tr

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede yer alan;

a) APK Uzmanı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli mülga Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bilgisayar İşletmeni: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli bilgisayar işletmenini,

d) Çalışma Grubu: Daire Başkanlıkları bünyesinde yer alan ve belli konularda ihtisaslaşmış çalışma grubunu,

e) Çalışma Grubu Koordinatörü: Görevlendirildiği çalışma grubu personeli arasındaki koordineyi sağlayan grup koordinatörünü,

f) Çözümleyici: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli çözümleyiciyi,

g) Dağıtıcı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli dağıtıcıyı,

ğ) Daire Başkanı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanını,

h) Daire Başkanlığı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde yer alan daire başkanlığım,

ı) DYS: Doküman Yönetim Sistemini,

i) Eğitim Kurumu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kuramlarını,

j) Eğitim Uzmanı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanım,

k) Genel Müdür: Ortaöğretim Genel Müdürünü,

l) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,

m) Memur: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli memura,

n) Millî Eğitim Uzmanı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzmanını,

o) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzman yardımcısını,

ö) Okul: Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulları,

p) Öğretmen: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde geçici görevle öğretmeni,

r) Programcı: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli programcıyı,

Tamamı için tıklayınız.