altinoz.com.tr

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/2)

01 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30227

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvele aşağıdaki yeni kurulan ilçeler eklenmiştir.

İLİ                           İLÇESİ                SINIFI

ARTVİN                   Kemalpaşa                  4

AKSARAY               Sultanhanı                  4”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.