altinoz.com.tr

Fazla Çalışma Yaptığını İddia Eden İşçi Bu İddiasını İspatla Yükümlüdür

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/38498
Karar No : 2017/17391
Tarih : 11.09.2017
KAVRAM:
  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ
  • TANIKLARIN HUSUMETLİ OLMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde bahçıvan, inşaat işçisi marangoz olarak 1994 yılından emeklilik sebebiyle işten ayrıldığı 05/04/2010 tarihine kadar çalıştığını, ayrıca itfaiye nöbeti de tuttuğunu, fesih sırasında kısmi ödeme yapıldığını, kıdem tazminatı, yıllık izin, nöbet ücreti, fazla mesai, hafta tatili ve ikramiye alacaklarının ödenmediğini beyanla işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının belirsiz alacak davası açamayacağını belirterek davanın usulden reddini, zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-)Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Somut olayda, davacı tanıklarının işveren aleyhine benzer mahiyette dava açtıkları ve menfaat birlikteliklerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yargıtay denetiminden geçen emsal dosyalarda Kapatılan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 17.06.2015 tarih ve 2014/18560 Esas sayılı ilamıyla tanıkların husumetli olması sebebiyle fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları hakkında resmi kurum olan işverenden kayıtların celbi ile sonucuna göre karar verilmesi yönünden hükmün bozulmasına karar verilmiş ve bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının reddine dair verilen hüküm Dairemizin 2017/2085 Esas sayılı ilamıyla onanmıştır. Dairemizin 2017/1956 Sayılı dosyası da aynı şekildedir. Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen bu hükümler sebebiyle davacının fazla çalışma ücreti alacağının da reddi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ :

Temyiz olunan hükmün yukarda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 11.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.