altinoz.com.tr

Diğerleri

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

14 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30625 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru...

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

12 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30623 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para...