altinoz.com.tr

Boşanma İlamı Kesinleşmeden İlamdaki Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücreti Takip Konusu Yapılamaz

T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2006/10799
Karar No : 2006/13163
Tarih : 19.06.2006
KAVRAM:
  • BOŞANMA İLAMI EKİNDE VERİLEN YOKSULLUK NAFAKASI
  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
  • BOŞANMA İLAMININ KESİNLEŞMESİ GEREĞİ
  • YOKSULLUK NAFAKASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi için HUMK.nun 443. maddesi gereğince ( boşanma ) ilamının kesinleşmesine bağlıdır. Somut olayda takibe konu Sincan 1. Aile Mahkemesinin 20.9.2005 tarih ve 2005/276-642 sayılı tarafların boşanmasına ilişkin verdiği karar kesinleşmemiştir. Bu durumda takibe dayanak ilamda hükmolunan yukarıda belirtilen alacaklar ile yargılama gideri ve ücreti vekalet takip konusu yapılamaz. Mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar vermesi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.