altinoz.com.tr

Bana Karışamazsın Artistlik Yapma Şeklindeki Sözler Geçerli Fesih Sebebidir

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/16348
Karar No : 2014/21235
Tarih : 02.07.2014
KAVRAM:
  • İŞYERİNDE HUZUR VE DÜZENİ BOZUCU NİTELİKTE EYLEM
  • İŞÇİNİN İŞ ARKADAŞLARINI OYALAMASI BÖLÜM SORUMLUSUNA BANA KARIŞAMAZSIN ŞEKLİNDE SÖZLERİ
  • HAKLI FESİH / GEÇERLİ FESİH

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine karar verilmesi, buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesi isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren iş sözleşmesinin davacının üstüne sataşması sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece fesih nedeni olarak gösterilen ve davacının iş arkadaşına söylediği belirtilen sözlerin iş sözleşmesinin sürdürülmesini zedeleyecek derecede ağır olmadığı ve fesih yaptırımını gerektirmediği belirtilerek ile davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, mesai saatinin bitimine az bir süre kala tanık Ö. G.’in yanına giderek bu işçiyi oyaladığı, bunun üzerine çalışılan yerdeki bölüm sorumlusu Z. Ş.’in davacıyı uyarması üzerine davacının bu kişiye “bana karışamazsın artistlik yapma” şeklinde sözler sarfettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışlarının 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceği anlaşılmakta ise de, eylemlerin işin yürütülmesini engelleyici, işyerindeki huzur ve düzeni bozucu nitelikte olduğu gözetilerek, davalı için iş akdinin geçerli sebeple fesih sebebi oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. Mahkemenin aksi yöndeki kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen nedenlerle, 4857 Sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- ) Mahkemenin yukarda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- ) Davanın REDDİNE,

3- ) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- ) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 150,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5- ) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- ) Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 2.7.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.