altinoz.com.tr

Alınacak KDV Oranı İle İlgili Şikâyet Süreye Tâbi Değildir

 

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/21437
Karar No : 2015/26104
Tarih : 27.10.2015
ÖZET :
  • İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 96 VE DEVAMI UYARINCA AÇILAN İSTİHKAK DAVALARI İLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACZİN UYGULANMASI İŞLEMLERİNE DAYALI ŞİKAYETLER
  • ZİLYETLİK HUKUKU ve MİRAS HUKUKU

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Isparta İcra Hukuk Mahkemesinin 14/11/2014 tarih, 2014/551 Esas ve 2014/537 Karar numaralı yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

İhale alıcısı olan şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda, satışı yapılan araç için hesap edilen %18 KDV’yi ödediğini, KDV oranının %1 olması gerektiği yönündeki taleplerinin icra müdürlüğünce reddedildiğini iddia ederek bu kararın iptalini talep ettiği, mahkemece yasal 7 günlük sürede yapılmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İcra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi, İİK’nun 16/1. maddesi gereğince şikayete konu işlemin öğrenildiği günden itibaren kural olarak 7 günlük süreye tâbidir. Bu kuralın iki önemli istisnası vardır:

İİK’nun 16/2. maddesi gereğince bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet yoluna başvurulabilir. Bu hükmün amacı, ilgilileri icra memurunun bir hakkı yerine getirmekten kaçınmasına karşı korumaktır.

Kamu düzenine aykırı olan işlemlere karşı da süresiz şikayet yoluna gidilebilir. Anılan ilke doktrinde benimsenmiş ve Yargıtay uygulamalarında da kabul edilmiştir.

Somut olayda, şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca şikayet süreye tâbi değildir. Kaldı ki alıcının takip dosyasında 05.06.2014 tarihli başvurusu bulunsa da, söz konusu başvuruda, şikayet konusu işleme dair bir açıklamanın mevcut olmadığı, dolayısı ile yapılmış bu başvuru neticesi alıcının, şikayet konusu 15.05.2014 tarihli işlemi öğrendiğinin kabulü de mümkün değildir.

O halde mahkemece, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle şikayetin esasının incelenerek, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, istemin süre aşımı nedeniyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ :

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.