altinoz.com.tr

7062 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

12 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30268

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 7062                                              Kabul Tarihi: 30/11/2017

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Başkan vekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkan vekilini,

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

ç) Üye: Yüksek Seçim Kurulu üyesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı

MADDE 3- (1) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremez.

Kurulun oluşumu

MADDE 4- (1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla seçilir.

Tamamı için tıklayınız.