altinoz.com.tr

2018/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

22 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30603

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/14

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Ülkemizin daimi başkanlığında İslam Ülkelerinin en önemli ekonomik ve ticari işbirliği projesidir. Başkanlığı tarafımca deruhte edilen ve uluslararası sekretarya hizmetleri Ülkemiz uhdesinde bulunan İSEDAK, önümüzdeki dönemde çalışmalarını daha etkin bir biçimde sürdürecektir.

8 Kasım 2018 tarihli 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde “İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu Birim, İSEDAK’ın üye ülkelere yönelik Uluslararası Sekretarya hizmetlerini deruhte etmenin yanı sıra Ülkemizin İSEDAK kapsamındaki tüm işbirliği faaliyetlerinin koordinasyon ve takibinden de sorumlu olacaktır.

ÎSEDAK kapsamında alınan kararların ve İSEDAK işbirliğine yön veren İSEDAK Stratejisinin başarıyla uygulanması ve etkin takibi için Bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız tarafından azami düzeyde katkı sağlanması, gerekli kurumsal, beşeri ve mali tedbirlerin alınması ve ihtiyaç halinde özellikle yıllara sâri projeler için özel görevlendirmeler yapılması önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, tüm Bakanlıklarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımız İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğimizin güçlendirilmesini teminen, talep edilmesi halinde, İSEDAK Çalışma Gruplanna, İSEDAK Proje Finansmanı Programına ve geliştirilecek diğer program/projelere, proje uygulayıcısı ya da proje ortağı olarak aktif katılım sağlayacaklardır.

Diğer yandan, İSEDAK kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla; Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve Kurumların Başkanlarından müteşekkil bir “İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur. Milli Koordinasyon Komitesi,

– İSEDAK faaliyetlerinin Ülkemizdeki koordinasyonu,

– İSEDAK kapsamında alınan kararların ulusal ölçekte uygulanmasının izlenmesi ve etkin uygulamaya dönük gerekli tedbirlerin alınması,

– Tercihli Ticaret Sistemi (TPSOIC), İSEDAK Altın ve Gayrimenkul Borsaları, İİT Tahkim Merkezi, İİT/İSEDAK Borsa Endeksi gibi önemli İSEDAK projelerinin ivedilikle uygulanması için gerekli adımların atılması,

– İSEDAK Çalışma Grupları ve Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında yürütülen işbirliği çabalarına, ilgili Milli Kurumlarımızın aktif katılım ve katkısının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,

görevlerini ifa edecektir.

İhtiyaç duyulması halinde Komite Toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, üniversiteler, meslek birlikleri, özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir.

Yılda en az iki kez toplanacak olan Komitenin çalışma usulleri, gündemi ve toplantı takvimi Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenecek ve Sekretarya hizmetleri aynı Başkanlıkça yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

21 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI